دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، ICIECCA-Guntur (Dist.), A.P - India , 23rd to 25th November 2020.، تیر 2021، صفحه 90-185 
هیچ مقاله ای پیدا نشد.

شماره‌های پیشین نشریه